Plik do pobrania: Poznaj kolory

Screenshot_2014-12-17-23-26-53

Aby uzyskać dostęp do linku do pobrania aplikacji należy najpierw uzupełnić formularz.
Link do pobrania zostanie wysłany w emailu.


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)


Cała zawartość tej strony i serwisu jest udostępniania w postaci "takiej jaka jest", "Jaka jest dostępna". Inicjatywa "DOMESTIC" niniejszym odrzuca wszelkie roszczenia gwarancyjne jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyrażone, jak i implikowane, ustawowe lub inne. "DOMESTIC" nie zobowiązuje się ani nie gwarantuje, że użycie poniższych aplikacji będzie nieprzerwane ani wolne od błędów.
Inicjatywa "DOMESTIC" deklaruje, że oryginalne oprogramowanie pobrane za pomocą przesyłanych linków jest wolne od wirusów i szkodliwego kodu.
Jest Pan/Pani odpowiedzialny za podjęcie wszelkich środków ostrożności, niezbędnych do zapewnienia, aby jakakolwiek zawartość, którą można uzyskać z tej strony, była wolna od wirusów i jakiegokolwiek potencjalnie destrukcyjnego kodu komputerowego.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, oraz instytucje zaangażowane w Działanie 1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości:
1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu,
2. powyższe dane osobowe (imię, nazwisko, email) mogą zostać udostępnione innym podmiotom (na ich uzasadnione żądanie) w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości pobrania aplikacji i udzielenia wsparcia w ramach Projektu,
4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.